Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN MAL

1.1 SATICI BİLGİLERİ

SATICI, Unvanı:

Vergi No:

Adres:

Telefon (Müşteri Hizmetleri ):

Web-adresi: www.lifemedmedikal.com

1.2 ALICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai, Tüketici

1.3 MALIN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen kişiler için hazırlanmış ve ancak yalnızca internet ve/veya basılı materyaller üzerinden erişilebilen bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki malı satın almıştır. Satın alınan malın özellikleri ve kullanım koşulları “www.lifemedmedikal.com” web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait www.lifemedmedikal.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3’te belirtilen, malın satışı ve ifası ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek malın bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

MADDE 4: ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı online mal ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyarak onaylaması ve mesafeli sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip ALICI adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan mal ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarla ALICI’nın veya ALICI’nın bildirdiği Kullanıcı’nın internet erişimine açılacak ve bu anda mal ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır. Online olarak satın alınan mala ek olarak ALICI’nın basılı materyaller de satın almış olması halinde basılı materyallerin ALICI’ya teslimi anında mal teslim edilmiş olacaktır.

Satın alınan malın özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3’te belirtilen satın almış olduğu malı satın almadan önce mal ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu malı satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı malı tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve her bir ürünün web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, dijital içeriğe sahip malı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 6: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, üçüncü taraflarca temin edilen ürün ve hizmetler hariç, kendisi tarafından sunulan mal ile sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu malın ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur.

SATICI, söz konusu mal ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç maldan yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Malın sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu mal ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.lifemedmedikal.com resmi web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

SATICI, malın haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak kullanıma amade olduğunu ALICI’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Malın etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI’nın sorumluluğunda olup, malın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya ALICININ sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, mal ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, malın ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, mal ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: MALIN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme – süre ile akdedilmiş süreli olup, – kullanım bedeli peşin: Liste fiyatı –dır.

Bu bedel, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.

Havale/Eft Yolu İle ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın www.lifemedmedikal.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.

Kredi Kartı İle Ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın www.lifemedmedikal.com web sayfası üzerinde yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, ürünün bedeli yetkili elektronik ödeme firması tarafından tahsil edilmektedir.

MADDE 8: CAYMA HAKKI VE MAL ALIMININ ALICI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI

ALICI, malın işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden ve/veya internet üzerinden gerçekleştirdiği aktivasyon tarihinden itibaren 14 (On Dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On Dört) günlük süre içinde Satıcı’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen malın kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen malın faturası, malın kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Burada sayılanların SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde malın bedeli ALICI’ya iade edilir.

Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen malın ALICI’ya gönderim de dahil tüm kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Mal SATICI’ya iade edilirken, teslim sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da SATICI’ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın mal ile birlikte ya da en geç malın gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, mal aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, işbu sözleşmenin tarafı olan SATICI’nın ve SATICI’nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir. ALICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICIYA ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

Lifemed Medikal KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir, kullanıcının sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’den talep edebilir.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme Malın ön bilgilendirme kısmında yer alan kullanım koşullarına göre sona erer.

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu malı ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir ve sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, ALICI’nın varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel erişim hesabına göre kendisine iade edilecek olup, ALICI’nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, malı satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme’nin madde 1.2’sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.